Sportraad Amsterdam

Sinds 1952 hét onafhankelijke sportadviesorgaan van de gemeente Amsterdam.

Stagiairs

De Sportraad is regelmatig op zoek naar stagiairs. Hou de website in de gaten

Contactgegevens

Jodenbreestraat 25

Postbus 1530

1000 BM Amsterdam

routebeschrijving

020 – 251 85 86

info@sportraadamsterdam.nl


Amsterdamse Focussporten

21 mei 00:00

De Sportraad Amsterdam is door het Amsterdamse stadsbestuur gevraagd te adviseren over de Amsterdamse Focussporten. Aangehecht treft u het advies van de Sportraad Amsterdam op de notitie Focussporten (21-05-2015).

In het verleden heeft Amsterdam ervoor gekozen om binnen het sportbeleid de focus te richten op een beperkt aantal takken van sport (zgn. focussporten), onder meer om te komen tot een effectiever beleid op het gebied van de acquisitie van topsportevenementen. De gemeenteraad verzocht het college van B. en W. om een herijking van dit instrument. De Sportraad kan zich vinden in deze oproep en is daarbij van mening dat een gemeentelijke beleidsinstrument, dat een beperkt aantal sporten meer ondersteuning biedt dan andere, waardevol kan zijn. Uiteraard dient het dan (meer dan nu) helder ingericht en gebruikt te worden en ¬leiden tot een effectieve inzet van de beschikbare middelen. Bovenal echter dient een dergelijk instrument te allen tijde in dienst te staan van het optimaliseren van de sportparticipatie in Amsterdam. Met name dit laatste vraagt onzes inziens om een wezenlijk andere invulling van het instrument focussporten. Met onderstaande aanbevelingen geven we als Sportraad hier inhoud en richting aan.

1. De Sportraad Amsterdam adviseert die sporten als focussport te kwalificeren die (naar verwachting) de grootste bijdrage leveren aan het optimaliseren van de sportparticipatie in Amsterdam;

2. De Sportraad adviseert bij de selectie van focussporten te kiezen voor sporten die aansluiten bij de sportieve identiteit van de stad en/of deze identiteit versterken;

3. De Sportraad adviseert de geselecteerde focussporten verder te versterken door gericht te investeren in de infrastructuur van deze sporten;

4. De Sportraad adviseert met het stedelijke topsport- en evenementenbeleid de landelijke lijn te volgen en waar kansrijk of noodzakelijk Amsterdamse accenten aan te brengen;

5. De Sportraad adviseert de term focussporten te vervangen door de term die meer passend is bij het sportbeleid van Amsterdam: profielsporten.

De Focussporten worden op 25 juni 2015 in de raadscommissie Sport en Zorg behandeld.